പുസ്തക സംഭാവനയുമായി ബി. അജയകുമാർ
ജ്യോതിർഗമയ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ബി. അജയകുമാറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തക ശേഖരത്തിൽ നിന്നും ചില പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയത്.കോമ്രേഡ് മീഡിയായിൽ പുരാണങ്ങളിലൂടെ എന്ന പംക്തി ശ്രീ അജയകുമാറാണ് നടത്തുന്നത്.

സാഹിതി കോമ്രേഡ് ഡയറക്ടർ സാം കുരാക്കാർ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.130 views0 comments